село Крастилци

За местността

Местността Арнаутски Лаки е разположена на южните склонове на Малешевската планина на десния бряг на река Лебница върху крайречна тераса. Част е от землището на село Кръстилци, община Сандански, област Благоевград.

Името Арнаутски идва от 15 век, така турците наричали шкипетарите /планинците/ от Западна Македония. Преди това гърците ги наричали „Арванаси”. Днес ги наричаме албанци. Потурчените арнаути притежавали най-плодородните земи. Това продължило до средата на 19 век, когато те се надигнали и поискали да се отделят в княжество. Опитът им бил смазан, а те прогонени като земите им останали за българите. Втората част на името идва от старобългарската дума „л{а}ка“, означаваща “извивка, кривина, лъкатушене”, често използвана в миналото за земите върху крайречните тераси. Правилното произношение е „Лъка”, но местните ги наричат „Лаки”.

Климатът е преходно средиземноморски със средно годишна температура 13.9 градуса /например в София е 10.2 градуса/ Надморската височина е 150 метра. Слънчевото греене е над 2500 часа годишно. Снежната покривка има около 10 дни годишно. Земята е плодородна – основно излужени канелени горски почви.

Река Лебница извира от планината Огражден в република Македония и е десен приток на река Струма. Дължината и е 50 км, като 42 км са на територията на България. Водите и са сравнително пълноводни захранвани основно от дъждове и снеготопене.

Къде е? Местността Арнаустки лаки се намира на  2.5 км южно от село Кръстилци – по пътека, която може да се върви само пеш. С кола може да се стигне от село Струма – преди моста на река Лебница се кара 3.3 км. Разстоянието до центъра на Сандански е 11.5 км, а от отбивката на Е79 /Мотел Мамин Кольо/ са 8.8 км. От Арнаутски лаки до  входа на София при Владая са 145 км.

Село Кръстилци и местността Арнаутски лаки 2017 Изработка на сайт и поддръжка от OnboxMedia
Имотът е собственост на GH Group